Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Conformiteitsverklaringen voor materiaal en stoffen

We kunnen een verscheidenheid aan conformiteitsverklaringen van verschillende materialen en stoffen leveren

Endress+Hauser verplicht zich tot naleving van alle relevante wetten en voorschriften, waaronder de gemeenschappelijke richtlijnen voor materialen en stoffen. Zie hieronder voor de verklaringen.

Productievestiging van Endress+Hauser in Reinach ©Endress+Hauser

RoHS

De RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Het doel van de richtlijn is het gebruik van gevaarlijke stoffen in nieuwe elektrische en elektronische apparatuur in Europa te beperken.

China RoHS

China RoHS, officieel bekend als "administratieve maatregel ter bestrijding van vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten", is een maatregel van de Chinese overheid om het gebruik van bepaalde materialen te beperken, waaronder lood. Alle producten die aan China worden geleverd moeten overeenkomstig de eisen van deze richtlijn zijn geëtiketteerd.

REACH

Verordening (EG) nr. 1907/2006 regelt de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen in de Europese Unie. Op basis van deze verordening zijn fabrikanten en importeurs verplicht om stoffen te registreren bij het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en het agentschap in kennis te stellen als producten zeer zorgwekkende stoffen bevatten.

Sinds 2021 moeten fabrikanten informatie over zeer zorgwekkende stoffen in de centrale SCIP-database van ECHA registreren.

WEEE

EU-richtlijn 2012/2019 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgekort tot de WEEE-richtlijn, is bedoeld om afval van elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen en te verminderen door middel van recycling en andere soortgelijke maatregelen. De richtlijn stelt doelen voor de minimumhoeveelheid elektronisch afval die per hoofd van de bevolking per jaar wordt ingezameld in de EU.

Recyclen van schepen

Het Verdrag van Hongkong van 2009 (Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen - HKC) is een internationaal verdrag betreffende het milieuvriendelijk recyclen van schepen en het zorgen voor veilige werkomstandigheden op sloopwerven en in de sloopsector. De overeenkomstige EU-verordening 1257/2013 verplicht leveranciers van scheepsuitrusting gevaarlijke stoffen te identificeren en een officiële materiaalverklaring in te dienen.

California Proposition 65

California Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 - CP65) is een Californische wet die in 1986 is aangenomen. De wet is in het leven geroepen om drinkwaterbronnen te beschermen tegen giftige stoffen die kanker, geboorteafwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Producten die chemische stoffen bevatten en die in Californië op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een waarschuwing.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen die worden gebruikt voor de vervaardiging van bijvoorbeeld bouw-, isolatie- of brandbeveiligingsmaterialen. Omdat asbestvezels een ernstig gevaar voor de gezondheid vormen, is asbest tegenwoordig in veel landen verboden.

Polychloorbifenylen

Polychloorbifenylen (PCB's) zijn organische chloorverbindingen die in het verleden op grote schaal zijn gebruikt als diëlektrische vloeistof en koelvloeistof in elektrische apparaten. Aangezien PCB's giftig en kankerverwekkend zijn, worden ze in het Verdrag van Stockholm aangemerkt als persistente organische verontreinigende stoffen en zijn ze wereldwijd verboden.

Biociden

Verordening (EU) 528/2012 regelt het gebruik en het op de markt brengen van biociden in de Europese Unie. Het doel van deze verordening is een hoog niveau van bescherming te waarborgen van zowel de gezondheid van de mens als het milieu.

PBT's

PBT's zijn chemische stoffen die persistent, bioaccumuleerbaar en toxisch zijn. De Amerikaanse 'Toxic Substances Control Act' van 1976 (TSCA) geeft het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) de bevoegdheid om te reguleren hoe met dergelijke chemische stoffen wordt omgegaan. Alleen stoffen die in de TSCA-lijst zijn opgenomen, mogen in de Verenigde Staten worden ingevoerd.

Grondstoffen uit conflictgebieden

Als reactie op het conflict in de Democratische Republiek Congo hebben de Verenigde Staten in 2012 de 'Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act' (Dodd-Frank Act, artikel 1502) aangenomen, op grond waarvan bedrijven die onder de regelgeving van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) vallen, grondstoffen uit conflictgebieden moeten vermijden. Endress+Hauser helpt zijn klanten te voldoen aan hun rapportage-eisen.

Conformiteit van het drinkwater

Het veilig gebruik van producten en materialen in drinkwater wordt geregeld door nationale voorschriften en richtlijnen. Om de productmigratie en microbiologische vereisten te controleren en te beoordelen, worden periodieke tests uitgevoerd. De conformiteit van het drinkwater getuigt van de naleving van de desbetreffende nationale voorschriften.

Contact