Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Wij zijn verheugd dat u onze website hebt bezocht en interesse hebt getoond in ons bedrijf en onze producten. Overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving bieden wij u de volgende informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en, indien van toepassing, wanneer we marketingmails versturen, de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken en hoe we ze gebruiken om onze diensten aan u te optimaliseren. Wij behouden ons het recht voor op lokale basis verschillende regels te hanteren. Deze vormen een aanvulling op dit Privacybeleid en prevaleren in het geval van een tegenstrijdigheid.

A. Algemene informatie

1. Verantwoordelijke entiteit en functionaris gegevensbescherming

Op deze website vindt u meer informatie over het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, de functionaris gegevensbescherming (indien van toepassing), en de relevante regelgevende instantie.

2. Soort gegevens dat verwerkt wordt, het doel en wettelijke grondslag

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via onze websites zonder uw toestemming. Alleen u kunt beslissen of u gegevens aan ons wenst te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert of materiaal downloadt. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw verzoek af te handelen of u toegang te geven tot bepaalde informatie of diensten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Inventarisgegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen en adressen)

 • Contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers)

 • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's)

 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, tijden van websitebezoek)

 • Meta-/communicatiegegevens (zoals apparaatinformatie en IP-adressen)

Dit Privacybeleid geeft u informatie over welke gegevens wij per geval verwerken, met welk doel, en op basis van welke wettelijke grondslag.

3. Betrokkenen: categorieën

Onze website is bedoeld voor bezoekers en gebruikers van de site en online diensten, waaronder e-commercefuncties voor onze klanten, indien van toepassing . Daarom verwerken wij gegevens van de volgende groep personen:

 • Bezoekers en gebruikers van de website en online diensten

 • Klanten, betrokken partijen en zakenpartners

4. Uw rechten

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het toepassingsbereik van de AVG valt, hebt u de volgende rechten; zo niet, dan zijn de wettelijke bepalingen voor verwerking van toepassing. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het toepassingsbereik van de AVG valt, hebt u de volgende rechten; zo niet, dan zijn de wettelijke bepalingen voor verwerking van toepassing. Dienovereenkomstig hebt u de volgende rechten ten overstaan van ons als verwerkingsverantwoordelijke. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of verdere informatie wenst, neemt u dan contact met ons op:

a) Rechten op grond van Artikel 15 e.v. AVG

(1) De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging te vragen of er persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt en, indien dat zo is, heeft de betrokkene het recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de details zoals gespecificeerd in Artikel 15 AVG.

Onder bepaalde wettelijke omstandigheden hebt u het recht op rectificatie krachtens artikel 16 GDPR, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 GDPR en het recht op recht op vergetelheid ('recht om vergeten te worden') op grond van Artikel 17 AVG.

Verder hebt u het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te ontvangen (recht op dataportabiliteit) conform Artikel 20 AVG, mits de verwerking automatisch geschiedt en gebaseerd is op toestemming conform Artikel 6(1a) of Artikel 9(2a) of op een overeenkomst conform Artikel 6(1b) AVG.

b) Intrekken van toestemming conform Artikel 7(3) AVG

Indien verwerking gebaseerd is op toestemming kunt u de toestemming die u ons gaf om uw persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. Let wel dat intrekken van toestemming pas ingaat vanaf dat moment. Het heeft geen effect op verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

c) Recht om een klacht in te dienen

U hebt de mogelijkheid een klacht bij ons of een toezichthoudende autoriteit in te dienen (Artikel 77 AVG). Op deze website vindt u meer informatie over het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, de functionaris gegevensbescherming (indien van toepassing), en de relevante regelgevende instantie.

d) Recht om bezwaar te maken conform Artikel 21 AVG

Naast de hierboven genoemde rechten, hebt u ook het recht om bezwaar te maken, op de volgende manier:

(1) Recht om bezwaar te maken per geval: U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform Artikel 6(1e) AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en Artikel 6(1f) AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen); hieronder valt tevens profilering conform deze bepaling in de zin van Artikel 4(4) AVG.

Wanneer u bezwaar maakt, staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die prioriteit krijgen boven uw belangen, rechten en vrijheden, of aantonen dat de verwerking in dienst staat van het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

(2) Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor marketingdoeleinden:: In individuele gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering die verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel.

5. Algemene informatie (verstrekking van gegevens aan derde partijen)

(1) Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verstrekt of anderszins aan derde partijen verspreid zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve in gevallen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.

(2) Binnen het verantwoordelijke Endress+Hauser-bedrijf krijgen de personen die uw gegevens nodig hebben om aan onze contractuele en juridische verplichtingen te voldoen of om gerechtvaardigde belangen te behartigen daar toegang toe. Verder kunnen ook gelieerde bedrijven van de Endress+Hauser Group, onze serviceproviders en agenten die door ons zijn afgevaardigd, overheidsinstanties of derden gegevens ontvangen voor dergelijke doeleinden.

Door ons geautoriseerde dienstverleners en agenten etc. zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3) Voor de hosting van onze website worden uw gegevens verwerkt door de provider Amazon Web Services, Inc., die voor ons werkt op basis van een verwerkersovereenkomst.

(4) Voor de verzending van marketingmails worden de diensten en IT-systemen gebruikt van externe serviceproviders Eloqua en Inxmail, aan wie we de verwerking hebben uitbesteed. Hieronder vindt u hier meer informatie over.

(5) Om u gerichte informatie en persoonlijk advies over producten te kunnen bieden, kunnen wij, of serviceproviders die namens ons handelen, webanalysetools gebruiken, met name trackingtechnologie. Op die manier kunnen berichten en advertenties op uw wensen worden afgestemd. Hieronder vindt u hier meer informatie over.

6. Beveiliging

(1) We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen (conform Artikel 24 en Artikel 32 AVG voor de EU) om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle derde partijen die betrokken zijn bij gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

(2) Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om vertrouwelijke inhoud te beschermen gedurende verzending, zoals inkooporders of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan het hangslotje in de adresbalk en de URL die verandert van 'http: //' in 'https: //'. Indien SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derde partijen worden gelezen.

7. Wijzigingen in onze privacybepalingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen voor zover nodig vanwege technologische vooruitgang of wetswijzigingen. In dergelijke gevallen passen we ons Privacybeleid dienovereenkomstig aan. Raadpleeg daarom altijd de meest actuele versie van ons Privacybeleid.

B. Onze website bezoeken

We bieden u de volgende informatie over welke persoonsgegevens we verwerken wanneer u onze website bezoekt, het doel van die verwerking en de wettelijke.

1. Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de website en online diensten, en de functies en inhoud daarvan toegankelijk te maken.

 • Om uw persoonlijke klantaccount aan te maken en te beheren.

 • Om u als contractpartner te identificeren.

 • Om uw online aankopen te verwerken. Hieronder vallen inkooporders en retouren van aankopen via onze website, betalingsverwerking, berichtgeving omtrent leverstatus en eventuele leveringsproblemen. Uw persoonsgegevens kunnen tevens verwerkt worden om klachten af te handelen of het recht op garantie te handhaven.

 • Om te kunnen antwoorden op contactverzoeken en om met gebruikers te kunnen communiceren.

 • Voor het doen gelden, afdwingen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim of claims en juridische geschillen, en voor het opsporen, oplossen en voorkomen van criminaliteit.

 • Vanwege veiligheidsmaatregelen.

 • Om dekking te bepalen.

 • Voor directmarketingdoeleinden, bijv. in de vorm van reclamemails of -post.

2. Aanbieden van de website en logbestanden

(1) Indien u de website puur voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons verzendt, zullen we alleen de persoonsgegevens verzamelen die automatisch door uw browser naar onze server worden verzonden. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen we de volgende gegevens, die we om technische redenen nodig hebben om onze website weer te geven en stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke grondslag in de EU is Artikel 6(1f) AVG):

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip van het verzoek

 • Verschil tussen de tijdszone en Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Omvang van de gegevens die per geval worden verzonden

 • Website waarvandaan het verzoek is ontvangen

 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

 • Besturingssysteem en interface

(2) Na staking van het gebruik worden IP-adressen van gebruikers verwijderd of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat gedetailleerde informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden niet langer, of alleen met een onevenredig grote inspanning, kan worden toegeschreven aan een specifieke of identificeerbare persoon.

3. Cookies

Naast de hierboven genoemde logbestandsgegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Een gedetailleerd overzicht van de gebruikte cookies en hun bewaartermijn vindt u hier .

4. E-commercefuncties

4.1 Gebruik van e-commerce-functionaliteit

Wanneer via onze website goederen worden besteld, verzamelen en verwerken wij de nodige persoonsgegevens over u om de bestelling af te ronden. De verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract (naam en adres) worden apart gemarkeerd; andere informatie is facultatief. De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

4.2 Klantaccount

We verwerken de volgende persoonsgegevens tijdens het registratieproces voor het klantaccount, dat nodig is om een aankoop te doen op onze website (maak een account aan onder 'Mijn account'): E-mailadres en door u gegenereerd wachtwoord.

Uw klantaccount kan te allen tijde worden verwijderd. Dergelijke verzoeken kunnen bijvoorbeeld per e-mail worden ingediend of door een bericht te sturen naar bovengenoemd e-mailadres. De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verstrekken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

4.3 Elektronisch order- en betaalproces

(1) Zodra u hebt besloten iets als klant of als gast te kopen, verzamelen we de volgende gegevens om de order te kunnen afhandelen: Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, contactgegevens, adres en, indien van toepassing, afleveradres. Betalingen worden per bank voldaan na ontvangst van onze factuur.

In uitzonderlijke gevallen kan vooruitbetaling worden verzocht. De wettelijke grondslag om uw order- en betaalgegevens te verwerken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

(2) Uw adres, betaal- en ordergegevens worden na uitvoering van de overeenkomst opgeslagen gedurende de tienjarige bewaarperiode die verplicht is op grond van commerciële en belastingwetgeving en daarna verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor een langere bewaarperiode of verdere verwerking van de gegevens noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten voor bewaring en archivering is de naleving van wettelijke verplichtingen (Artikel 6(1c) AVG voor de EU).

4.4 Openbaarmaking van gegevens tijdens het orderproces

Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt om uw order te kunnen realiseren. Om de overeenkomst na te leven, verstrekken wij uw gegevens aan het transportbedrijf dat de verzending realiseert, indien nodig voor de levering van bestelde goederen. De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verstrekken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

Onze serviceproviders zijn uitsluitend gerechtigd uw gegevens te verwerken of gebruiken om te voldoen aan het doel waarvoor de gegevens naar hen verzonden zijn. Voor zover gegevens worden verstrekt aan externe serviceproviders hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat gegevensbeschermingsregels worden nageleefd.

5. Gebruik van de functionaliteit voor technische ondersteuning

Onze website biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de functionaliteit van onze serviceportfolio, met name de technische ondersteuning. Wanneer u ons service portal gebruikt, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens die nodig zijn om de overeengekomen contractuele diensten uit te voeren.

5.1 Registratie/identificatie als overeenkomstsluitende partij

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van het registratieproces dat vereist is om het service portal te gebruiken: voor- en achternaam, land, bedrijfsnaam, stad, functie, telefoonnummer, e-mail adres.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

5.2 Gebruikersaccount

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens om uw gebruikersaccount aan te maken en te beheren: voor- en achternaam, gebruikersnaam = e-mailadres, een door u gekozen wachtwoord en de bedrijfsnaam.

Uw gebruikersaccount kan te allen tijde worden verwijderd. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via e-mail of door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde contactpunt. De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

5.3 Online supportaanvraag

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens om uw online supportverzoek te kunnen afhandelen: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer en e-mailadres.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, is de nakoming van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU).

5.4 Gebruik van onze kennisdatabank

Reeds door de gebruiker ingevoerde zoekopdrachten kunnen worden gebruikt voor een supportaanvraag om tot conclusies te komen over de gespecialiseerde artikelen die de gebruiker reeds heeft gezocht en gevonden. Het doel hiervan is betere ondersteuning te bieden aan de gebruiker en het verzoek om support sneller op te lossen. Bovendien worden de zoekopdrachten anoniem geëvalueerd om de kwaliteit van onze kennisdatabank voortdurend te verbeteren en nieuwe gespecialiseerde artikelen te creëren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

6. Contactformulieren

(1) Op verschillende plekken op onze website hebt u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te vullen om contact met ons op te nemen of ons feedback te geven. We hebben de relevante verplichte gegevens als zodanig aangegeven. Zonder die gegevens zijn wij niet in staat de service te bieden die u nodig hebt. Zodra u uw gegevens invult, slaan wij deze samen met uw IP-adres en het tijdstip van indienen (datum en tijd) op.

(2) Tijdens het indieningsproces wordt verwezen naar dit Privacybeleid voor wat betreft de verwerking van de gegevens. Ook kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte e-mailadressen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die met de e-mail worden meegestuurd. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen om het verzoek te verwerken.

(3) De wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens die via het contactformulier of e-mail worden verzonden is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU) of naleving van contractuele verplichtingen (Artikel 6(1b) AVG voor de EU) indien het doel van het contact is om een overeenkomst te sluiten.

(4) Wij verwerken persoonsgegevens uit het invoerscherm uitsluitend om contact op te nemen. Contact via e-mail is tevens een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens die gedurende het indieningsproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

(5) Deze gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om te voldoen aan het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor persoonsgegevens afkomstig van het invoerscherm van het contactformulier en gegevens verzonden per e-mail is dit het geval wanneer het betreffende contact met de gebruiker tot een einde komt. Het contact eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat het probleem in kwestie definitief is opgelost.

7. Marketingmails

7.1 Registratie om e-mails te ontvangen

(1) U hebt de optie om u aan te melden voor onze marketingmails zodat we u regelmatig nieuws kunnen toesturen, bijvoorbeeld over onze producten.

(2) Onze marketingmails worden uitsluitend aan u verzonden op basis van uw actieve toestemming (opt-in) en indien nodig na bevestiging van uw e-mailadres (dubbele opt-in). Indien u uw registratie niet binnen 14 dagen bevestigt, wordt deze als onvolledig beschouwd en ontvangt u geen marketingmails van ons. Daarnaast slaan we de IP-adressen op die u gebruikt voor registratie en bevestiging, evenals het tijdstip van registratie en bevestiging.

Het doel hiervan is om bewijs van uw registratie te verschaffen en, indien nodig, eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te achterhalen. Zodra u uw e-mailadres hebt bevestigd, slaan wij uw e-mailadres op met het doel om u marketingmails te sturen.

(3) De wettelijke grondslag voor voormelde verwerkingsprocedures met betrekking tot marketingmails is uw toestemming (Artikel 6(1a) AVG voor de EU).

(4) Indien u niet langer marketingmails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven, bijvoorbeeld door op de link die in elke e-mail staat te klikken.

7.2 Marketingmails na productaankoop

(1) Indien u producten, software of diensten via onze website hebt aangeschaft, sturen wij onze marketingmails naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven ten tijde van de aanschaf, eventueel zelfs als u zich niet van tevoren hebt geregistreerd om e-mails te ontvangen. Dit betreft marketingmails voor de promotie van producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u op onze website hebt gekocht.

(2) Dit e-mailadres wordt voor dat doeleinde in onze database opgeslagen. Daarnaast slaan we het IP-adres dat u gebruikt hebt toen u de aankoop deed en het tijdstip van de aankoop op als bewijs dat de marketingmails met gerechtvaardigde reden zijn verstuurd.

(3) De wettelijke grondslag voor de voormelde verwerkingsprocedures is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU). Ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking is rechtstreekse reclame van onze producten onder onze klanten en uw interesse in diensten en nieuwe initiatieven.

(4) Indien u niet langer marketingmails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven, bijvoorbeeld door op de link die in elke e-mail staat te klikken.

7.3 Serviceproviders voor marketingmails:

7.3.1 Eloqua: (1) We gebruiken Eloqua om de communicatie met onze klanten te optimaliseren. De servers van Eloqua bevinden zich in de EU. Omwille van ondersteuning en administratie is het mogelijk dat individuele werknemers van de serviceprovider buiten de EU tevens toegang hebben tot gebruikersgegevens om de contractuele dienst te kunnen uitvoeren; in dergelijke gevallen wordt altijd een gepast niveau van gegevensbescherming gegarandeerd.

(2) Verdere informatie over gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Eloqua vindt u in het privacybeleid van Oracle .

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail is e-mailmarketingsoftware uit Duitsland. De mailadressen van onze e-mailontvangers en de overige gegevens gespecificeerd in dit Privacybeleid worden opgeslagen op de servers van Inxmail in de EU. Inxmail gebruikt deze informatie om e-mails namens ons te verzenden en analyseren.

Verder kan Inxmail deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren en verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van het verzendproces en de weergave van e-mails, of voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om te achterhalen uit welke landen de ontvangers komen. Inxmail gebruikt de gegevens van onze e-mailontvangers echter niet om eigen e-mails naar hen te sturen of om deze aan derde partijen te verstrekken.

7.4 Analyse van marketingmails

(1) Wij wijzen u erop dat wij het gebruikersgedrag van ontvangers van onze marketingmails analyseren. Ten behoeve van deze analyse bevatten de verzonden e-mails webbakens of tracking pixels, die uit afbeeldingsbestanden met één pixel bestaan. De analyse houdt in dat de verzamelde gegevens, of elementen daarvan, en de webbakens aan uw e-mailadres en een individueel ID worden gekoppeld.

De links uit de marketingmails bevatten deze ID ook. We gebruiken de op die manier verkregen gegevens om een gebruikersprofiel te maken zodat we marketingmails beter kunnen afstemmen op uw persoonlijke interesses. Wij leggen het tijdstip waarop u onze e-mails leest vast, op welke links in de e-mail u klikt en trekken vervolgens conclusies over uw persoonlijke interesses. Verder kunnen we deze gegevens aan uw activiteiten op onze website koppelen.

(2) De wettelijke grondslag voor de voormelde analyse is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU). Dit geldt tevens in het geval van marketingmails die verzonden zijn na een aankoop, zonder aparte registratie daarvoor. Ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking wat betreft tracking is onze behoefte om onze marketingmails beter af te stemmen op de persoonlijke interesses van onze klanten.

(3) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen tracking zoals hierboven beschreven door u uit te schrijven voor onze marketingmails.

8. Webanalytische diensten en advertenties

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Deze website maakt gebruik van de Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics), webstatistieken tool van Mapp c/o Webtrekk GmbH, gevestigd in Duitsland, om statistische gegevens over het gebruik van deze webservice te verzamelen en de service dienovereenkomstig te optimaliseren. De registratie van het gebruik door Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) is geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Het IP-adres wordt voor dit doeleinde geanonimiseerd, meteen nadat het is verwerkt en voordat het wordt opgeslagen.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

(2) Meer informatie over Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) vindt u in Mapp c/o Webtrekk GmbH's privacy bepalingen.

8.2 AdWords en Conversies bijhouden van Google

(1) Deze website maakt gebruik van Google AdWords, online advertentiesoftware van Google Inc., gevestigd in de VS. We gebruiken Conversies bijhouden als onderdeel van Google AdWords. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld wordt gebruikt om conversiestatistieken voor AdWords-klanten te genereren.

Klanten kunnen zo het totaal aantal gebruikers achterhalen dat op hun advertentie heeft geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk kan identificeren. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

(3) Meer informatie over Google AdWords en Conversies bijhouden van Google is te vinden in de privacybepalingen van Google .

8.3 Google Tag Manager

(1) Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager als onderdeel van Google AdWords en Conversies bijhouden van Google. Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere gebruikt worden om verkeer en bezoekersgedrag te meten, het effect bij te houden van online advertenties en sociale kanalen, remarketing te gebruiken en ons op bepaalde doelgroepen te richten, en de website te testen en optimaliseren.

De tool zorgt voor activering van andere tags die ook gegevens kunnen vastleggen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

(2) Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden in de privacybepalingen van Google: Google Tag Manager Gebruiksvoorwaarden

8.4 Dynamische remarketing van Google

(1) Naast Conversies bijhouden van AdWords maken we gebruik van de remarketingtoepassing van Google. Deze stelt ons in staat advertenties op basis van interesses te plaatsen wanneer u het internet blijft gebruiken op basis van internetpagina's en aanbiedingen die u eerder hebt bezocht of gebruikt op onze website. Google maakt gebruik van cookies om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt en om vervolgens advertenties te tonen op basis van uw interesses.

(2) Volgens eigen verklaringen van Google worden de gegevens die bij remarketing worden verzameld niet met uw andere persoonsgegevens samengevoegd die Google van u in bezit kan hebben. Google meldt expliciet dat bij remarketing gebruik wordt gemaakt van pseudonimisering. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

(3) Meer informatie over Dynamische remarketing van Google is te vinden in de privacybepalingen van Google .

8.5 Tealium

(1) We maken gebruik van Tealium AudienceStream, een dienst geleverd door Tealium Inc., gevestigd in de VS, om gebruiksgegevens op onze website te verzamelen en op te slaan, waar gebruiksprofielen van kunnen worden gemaakt met behulp van pseudonimisering. Dit stelt ons in staat om onze website aan te passen aan uw behoeften en uw gebruik van de website zo te configureren dat we automatisch en in realtime aan uw wensen tegemoet kunnen komen. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

2) Meer informatie over Tealium AudienceStream is te vinden in de privacybepalingen van Tealium .

8.6 Eloqua

(1) Eloqua is een webanalysetool van Eloqua Corp., gevestigd in Canada. Eloqua maakt gebruik van cookies en webbakentechnologie en legt bepaalde gebruiksgegevens vast die door u worden gegenereerd.

We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor andere doeleinden indien u actief uw persoonsgegevens invult en expliciet toestemming hebt gegeven. In dat geval is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking uw toestemming (Artikel 6(1a) AVG voor de EU).

(2) Indien u geen persoonsgegevens op of via onze website hebt verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u toestemming geeft voor onze marketingmails of een gedownload formulier invult), gebruiken we Eloqua uitsluitend voor dezelfde doeleinden als waarvoor we Webtrekk gebruiken. In dat geval is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1f) AVG voor de EU).

(3) Voor meer informatie over Eloqua zie: www.eloqua.com